Thực hiện công điển khẩn số 05/CD-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội;Thực hiện công văn chỉ đạo số 1824/UBND-YT ngày 26/7/2020 của UBND Quận Hoàng Mai; Ban chỉ đạo phòng chống dịch trường mầm non Hoàng Liệt yêu cầu các đ/c trong BCĐ, các đ/c CB-GV-NV nhà trường thực hiện một số ...