TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG LIỆT TUYÊN TRUYỀN,  PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ,  CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2022

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG LIỆT TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀNG MAI NĂM 2022

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được hiểu là hoạt động có định hướng, có tổ chức, có chủ định nhằm đạt mục đích hình thành ở đối tượng được tác động tri thức pháp lý, tình cảm và hành vi phù ...
Tin tức
TỔ GIÁO VỤ MẦM NON