TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG LIỆT PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC”

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG LIỆT PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT “TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID-19, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC”

Năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội; các văn bản chỉ đạo, ...
Tin tức
TỔ GIÁO VỤ MẦM NON